Პირობები და წესები

bannerAbout

Პირობები და წესები

ეს ხელშეკრულება შეიცავს WELLDONE ELECTRONICS LTD- ის გამოყენების წესებსა და პირობებს. Ინტერნეტის გვერდი. როგორც გამოიყენება ამ ხელშეკრულებაში: (i) "ჩვენ", "ჩვენ" ან "ჩვენი" ეხება WELLDONE ELECTRONICS LTD .; (ii) "შენ" ან "შენი" ნიშნავს ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც იყენებს "ინტერნეტ საიტს"; (iii) "ინტერნეტ საიტი" გულისხმობს ყველა ხილულ გვერდს (მათ შორის გვერდების სათაურებს, პერსონალურ გრაფიკას, ღილაკების ხატებს, ბმულებს და ტექსტს) პროგრამის კოდი, და ამ საიტის თანმხლები მომსახურება და დოკუმენტაცია; და (iv) "პარტნიორი" ნიშნავს მესამე მხარის სუბიექტს, რომელთანაც WELLDONE ELECTRONICS LTD- მა შექმნა ამ ინტერნეტ საიტის ვერსია ან რომელსაც ნება დართეს WELLDONE ELECTRONICS LTD. ამ ინტერნეტ საიტის დასაკავშირებლად ან რომელთანაც WELLDONE ELECTRONICS LTD. აქვს ერთობლივი მარკეტინგული ურთიერთობა. ამ ინტერნეტ საიტზე შესვლით, დათვალიერებით და / ან გამოყენებით თქვენ აცნობიერებთ, რომ წაიკითხეთ, გესმით და ეთანხმებით ამ პირობებს და პირობები და შეასრულოს ყველა მოქმედი კანონი და რეგულაცია.
 

1. გამოყენების ლიცენზიატი

ჩვენ მოგანიჭებთ შეზღუდულ, არა ექსკლუზიურ, არაგადამგზავრებად, გაუქმებად ლიცენზიას, გამოიყენოთ ინტერნეტი საიტის მხოლოდ თქვენი შესყიდვის პროცესის მართვისთვის, პროდუქტების დათვალიერება, მოთხოვნა, დამტკიცება და შეკვეთა თქვენთვის ან თქვენი კომპანიის სახელით. როგორც ინტერნეტ საიტის ლიცენზიატი, თქვენ არ შეგიძლიათ იქირაოთ, გაქირავოთ, გასცეს უსაფრთხოების პროცენტი ან სხვაგვარად გადასცეთ ნებისმიერი უფლებები, რომელსაც იყენებთ ამ ინტერნეტ საიტის გამოყენებაში. თქვენ შემდგომში არ გაქვთ უფლებამოსილება გადაყიდოთ ამ ინტერნეტ საიტის შესყიდვების მენეჯმენტისა და დამუშავების მომსახურება.
 

2. გარანტია / პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

WELLDONE ELECTRONICS LTD. ხოლო მისი პარტნიორები არ იძლევიან გარანტიას, რომ თქვენ გამოიყენებთ ინტერნეტ საიტს უწყვეტად, შეტყობინებების ან მოთხოვნების მიწოდებას ან ინტერნეტის საიტის მუშაობას უშეცდომოდ ან უსაფრთხოდ. გარდა ამისა, უსაფრთხოების მექანიზმები, რომლებიც ხორციელდება WELLDONE ELECTRONICS LTD. და მის პარტნიორებს შეიძლება ჰქონდეთ თანდაყოლილი შეზღუდვები და თქვენ თავად უნდა განსაზღვროთ, რომ ინტერნეტ საიტი საკმარისად აკმაყოფილებს თქვენს მოთხოვნებს. WELLDONE ELECTRONICS LTD. და მისი პარტნიორები არ არიან პასუხისმგებელნი თქვენს მონაცემებზე, ჩვენი თუ თქვენს სერვერებზე ცხოვრობენ.
თქვენ პასუხისმგებელი იქნებით თქვენი ანგარიშის ყველა გამოყენებაზე და თქვენი პაროლისა და ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვაზე. ჩვენ ხელს გიშლით თქვენი პაროლისა და ანგარიშის ნომრის ვინმეს გაზიარებაში; ნებისმიერი ასეთი გაზიარება მთლიანად თქვენს რისკს ექვემდებარება. შესაბამისად, უნდა აირჩიოთ უნიკალური, აშკარა პაროლი და ხშირად შეცვალოთ თქვენი პაროლები.
შპს WELLDONE ELECTRONICS. ინტერნეტ საიტი და მისი შინაარსი მოცემულია "როგორც არის" და WELLDONE ELECTRONICS LTD. და მისი პარტნიორები არ აკეთებენ რაიმე სახის წარმომადგენლობას ან გარანტიას ამ საიტის, მისი შინაარსის ან ნებისმიერი პროდუქტის მიმართ. WELLDONE ELECTRONICS LTD. და მისი პარტნიორები ამით პირდაპირ უარყოფენ ყველა გარანტიას, გამოხატულ ან ნაგულისხმევ სავაჭრო ობიექტს, კონკრეტული მიზნის მისაღწევად ან დარღვევას. WELLDONE ELECTRONICS LTD– ის მიერ ამ უარის თქმის შესახებ და მისი პარტნიორები არანაირად არ მოქმედებს მწარმოებლის გარანტიაზე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, რომელიც გადაეცემა თქვენზე. WELLDONE ELECTRONICS LTD., მისი პარტნიორები, მისი მომწოდებლები და გადამყიდველები პასუხს არ აგებენ რაიმე პირდაპირი, არაპირდაპირი, სპეციალური, შემთხვევითი ან მომდევნო ზიანის ანაზღაურებაზე (მათ შორის დაკარგული შემოსავლის, დაკარგული მოგების, ბიზნესის შეფერხების, დაკარგული ინფორმაციის ან ზარალის ანაზღაურება) მონაცემები, კომპიუტერის შეწყვეტა და სხვა), ან შემცვლელი საქონლის ან მომსახურების შესყიდვის ღირებულება, რაც წარმოიშობა ან დაკავშირებულია პროდუქციის გამოყენებასთან ან ამ ინტერნეტ საიტის გამოყენებასთან ან უუნარობასთან, მაშინაც კი, თუ WELLDONE ELECTRONICS LTD. ან / და მის პარტნიორებს ეცნობებათ ამგვარი ზიანის ან ნებისმიერი სხვა მხარის მოთხოვნის შესახებ. WELLDONE ELECTRONICS LTD. და მისი პარტნიორები არ წარმოადგენენ და არ გარანტიავენ, რომ ამ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი, სრული ან მიმდინარე. ეს შეზღუდვები გადარჩება ამ ხელშეკრულების ნებისმიერი შეწყვეტის შემდეგ.
 

3. სათაური

ინტერნეტ საიტის ყველა სათაური, საკუთრების უფლებები და ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები უნდა დარჩეს WELLDONE ELECTRONICS LTD- ში, მის პარტნიორებში და / ან მის მომწოდებლებში. საავტორო უფლებების შესახებ კანონები და ხელშეკრულებები იცავს ამ ინტერნეტ საიტს და თქვენ არ ამოიღებთ საკუთრივ ცნობებს ან ეტიკეტებს ინტერნეტ საიტზე. ამ ინტერნეტ საიტის საშუალებით თქვენზე არ გადავა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები.
 

4. განახლებანი

WELLDONE ELECTRONICS LTD. და მისი პარტნიორები იტოვებენ უფლებას განაახლონ და განაახლონ ვებსაიტი ჩვენი შეხედულებისამებრ, თქვენი გაფრთხილების გარეშე, მათ შორის ფუნქციონირების, მომხმარებლის ინტერფეისის, პროცედურების, დოკუმენტაციის ან წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობების შეცვლით. WELLDONE ELECTRONICS LTD. შემდგომში იტოვებს უფლებას შეცვალოს ნებისმიერი წესები და პირობები, რომლებიც მოცემულია აქ და ამ დებულებებში, მათი ვებ – გვერდზე განთავსებით. თუ რაიმე განახლება, განახლება ან მოდიფიკაცია თქვენთვის მიუღებელია, თქვენი ერთადერთი მიზანია შეაჩეროთ ინტერნეტ საიტის გამოყენება. თქვენ მიერ ინტერნეტ საიტის მუდმივი გამოყენება ჩვენს საიტზე ნებისმიერი ცვლილების ან ჩვენს საიტზე ახალი ხელშეკრულების გამოქვეყნების შემდეგ, წარმოადგენს ცვლილების სავალდებულო მიღებას.
 

5. აკრძალვა მოდიფიკაციის წინააღმდეგ

ზემოხსენებული ლიცენზიის თანახმად, თქვენ ეკრძალებათ შეცვალოთ, თარგმნოთ, გადააკომპლექტოთ, დაიშალოთ ან შეცვალოთ ინჟინერია ან სხვაგვარად შეეცადოთ მოიძიოთ საწყისი კოდი ინტერნეტ საიტის მუშაობისთვის ან წარმოებული წარმოება WELLDONE ELECTRONICS LTD. დაფუძნებულია ინტერნეტ საიტზე ან ინტერნეტ საიტის ნაწილებზე. წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის, ”საპირისპირო ინჟინერია” ნიშნავს ინტერნეტ საიტის პროგრამული უზრუნველყოფის შემოწმებას ან ანალიზს, რათა დადგინდეს მისი საწყისი კოდი, სტრუქტურა, ორგანიზაცია, შიდა დიზაინი, ალგორითმები ან დაშიფვრის მოწყობილობები.
 

6. შეწყვეტა

ეს ლიცენზია ავტომატურად შეწყდება თქვენი გაფრთხილების საფუძველზე, თუ არ შეასრულებთ აქ აღწერილ ვადებს. WELLDONE ELECTRONICS LTD. უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ნებისმიერი მომხმარებლის ლიცენზია რაიმე ან რაიმე მიზეზით. ამგვარი შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება იყოს მხოლოდ WELLDONE ELECTRONICS LTD. ან / და მისი პარტნიორები.
 

7. სხვა უარი პასუხისმგებლობაზე

WELLDONE ELECTRONICS LTD. და მისი პარტნიორები პასუხისმგებელნი არ იქნებიან შენს წინაშე ამ შეთანხმების შესაბამისად შეფერხების ან შეუსრულებლობის შემთხვევაში, თუ ასეთი შეფერხება ან მარცხი გამოწვეულია ხანძრის, აფეთქების, შრომითი დავის, მიწისძვრის, მსხვერპლის ან უბედური შემთხვევის, სატრანსპორტო საშუალებების არარსებობის ან უკმარისობისგან. მომსახურება, სატელეკომუნიკაციო საშუალებების ან / და სერვისების ნაკლებობა ან უკმარისობა ინტერნეტ – სერვისების, ეპიდემიის, წყალდიდობის, გვალვის ან ომის, რევოლუციის, სამოქალაქო არეულობის, ბლოკადის ან ემბარგოს, ღვთის მოქმედება, ნებისმიერი აუცილებელი ლიცენზიის მიღების შეუძლებლობა, ნებართვა ან ნებართვა, ან ნებისმიერი კანონის გამოცხადებით, რეგლამენტით, განკარგულებით, მოთხოვნით ან მოთხოვნით ნებისმიერი მთავრობის ან რაიმე სხვა მიზეზის გამო, იქნება ეს მსგავსი ან განსხვავებული ჩამოთვლილი, WELLDONE ELECTRONICS LTD- ის გონივრული კონტროლის მიღმა. და მისი პარტნიორები.
წინამდებარე ხელშეკრულება წარმოადგენს ამ ლიცენზიის სრულ შეთანხმებას და შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ წერილობითი შესწორებით, რომელიც შესრულებულია ორივე მხარის მიერ.
თუ ამ შეთანხმების რომელიმე დებულება შეუსრულებლად იქნა მიჩნეული, ამ დებულების რეფორმირება ხდება მხოლოდ იმ ზომით, რამდენადაც ეს აუცილებელია მისი აღსასრულებლად.
თქვენ წარმოადგენთ და გარანტიებთ, რომ, როგორც პიროვნება, რომელიც ელექტრონულად ეთანხმება ამ შეთანხმების პირობებს, უფლებამოსილი ხართ და უფლებამოსილი ხართ დაეთანხმოთ ამ შეთანხმებას თქვენი და ნებისმიერი ორგანიზაციის სახელით, რომლის წარმოდგენაც გსურთ.